Al uw bladmuziek snel in huis
Gratis verzending van bladmuziek vanaf 30 euro
Bezoek ook onze winkel in Eindhoven

Leveringsvoorwaarden

Toon's Muziek1. leveringsvoorwaarden van toon's, Eindhoven

1.1
Door een bestelling te plaatsen bij toon's, hetzij mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, via de website of welke andere wijze dan ook, gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden van toon's.

1.2
Van de leveringsvoorwaarden wordt niet afgeweken, tenzij anders en schriftelijk vastgelegd is overeengekomen.

1.3
Wanneer misbruik wordt gemaakt van de door toon's geboden bestelmogelijkheden behoudt toon's zich het recht voor hierover een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instanties.2. overeenkomst

2.1
De prijzen die door toon's worden verstrekt, hetzij on-line, mondeling, schriftelijk, of op welke andere wijze dan ook, zijn vrijblijvend. toon's behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen.

2.2
Een overeenkomst is pas tot stand gekomen nadat een bestelling bij toon's is geaccepteerd. toon's behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3
Indien toon's een bestelling niet accepteert, of voorwaarden aan de levering wil verbinden, wordt dit binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling aan de desbetreffende klant meegedeeld.

2.4
Na het plaatsen van een bestelling op de website van toon's wordt een orderbevestiging per e-mail naar de desbetreffende klant gestuurd. Na het bevestigen van de bestelling op de website is de bestelling definitief. Vanaf dat moment zal deze door toon's worden verwerkt.

3. prijzen en betaling

3.1
Indien voor de producten van toon's een hogere prijs in rekening moet worden gebracht dan op de website staat aangegeven, wordt de klant hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. In deze situatie heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, onder voorwaarde dat de annulering binnen 3 dagen na verzending van het bericht is ontvangen.

3.2
De prijzen van de producten worden weergegeven in Euro`s en zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.3
Klanten die een bestelling hebben geplaatst via de website van toon's en hebben gekozen voor bezorging per post met betaling na ontvangst van de product(en), ontvangen tegelijk met de zending een factuur. Deze dient binnen 30 dagen te worden voldaan.

3.4
toon's behoudt zich het recht voor klanten extra administratie- en incassokosten in rekening te brengen, wanneer men betreffende de betaling van facturen in gebreke blijft.

4. levering

4.1
Levering van bestelde producten uit het aanbod van de website geschiedt in de regel meteen nadat de desbetreffende bestelling door de klant is bevestigd en door toon's is geaccepteerd, aangezien de uitgaven die op de website staan vermeld op voorraad zijn. Desalniettemin behoudt toon's het recht voor producten in een later stadium te leveren, aangezien de voorraad bij grote vraag kan zijn uitgeput. De levertijd is in dat geval afhankelijk van de termijn waarin het betreffende product weer op voorraad kan worden gebracht. Daarvoor kan geen vaste tijdsperiode worden gegeven. Hoe dan ook zet toon's zich in voor een spoedige levering.

4.2
Een lange levertijd voor specifieke producten geeft de klant in geen geval recht op een schadevergoeding, in welke vorm dan ook. Indien toon's een lange levertijd voorziet wordt dat aan de desbetreffende klant meegedeeld. Indien toon's voorziet dat een levering op redelijke termijn niet mogelijk is, wordt de klant voor de keuze gesteld de bestelling te annuleren, dan wel in stand te houden.

5. eigendomsvoorbehoud

5.1
De door de klant bestelde producten worden pas eigendom van de klant indien aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan.

5.2
Zodra de bestelde producten van toon's bij de klant zijn afgeleverd, is de klant verantwoordelijk voor mogelijke schade die aan de producten wordt aangebracht.

6. reclames en aansprakelijkheid

6.1
De klant is verplicht bij aflevering van de producten te onderzoeken of het bestelde materiaal compleet en in goede staat is afgeleverd en er derhalve aan de overeenkomst is voldaan. Indien dit niet het geval is dient de klant dit binnen tien dagen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan toon's.

6.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft toon's de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen aan de klant.

6.3
Producten die wel aan de overeenkomst voldoen kunnen niet geretourneerd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In het geval dat de zending na schriftelijke toestemming van toon's geretourneerd wordt zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant. De klant dient zorg te dragen voor een goede verpakking en het product dient onbeschadigd te zijn. Mocht door toon's schade worden geconstateerd aan geretourneerde producten, dan wordt deze aan de klant in rekening gebracht.

7. bestellingen & communicatie

7.1
Misverstanden die ontstaan als gevolg van het niet goed functioneren van moderne communicatiemiddelen als internet en e-mail, bij bestellingen en mededelingen, kunnen niet worden verhaald op toon's.

8. overmacht

8.1
Indien er sprake is van overmacht behoudt toon's zich het recht voor bestellingen op te schorten dan wel te ontbinden. toon'sis verplicht dit aan de klant mede te delen. toon's is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit het opschorten of ontbreken van een overeenkomst ontstaan.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan dat er een tekortkoming is die toon's niet kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld.

9. overig

9.1
toon's is gerechtigd deze voorwaarden onverkort te handhaven. Tijdelijke versoepeling van toepassing van de leveringsvoorwaarden geven de klant geen recht toon's aansprakelijk te stellen als zij de leveringsvoorwaarden strenger in praktijk brengt.

9.2
toon's behoudt zich het recht voor om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van diensten van derden.

© 2004 - toon's

Bestsellers

:

Piano Pur

Nu:  € 25,50 Toevoegen
Direct leverbaar
:

Piano adventures

Nu:  € 12,20 Toevoegen
Direct leverbaar
:

Piano adventures

Nu:  € 17,30 Toevoegen
Direct leverbaar
:

The easiest original pieces

Nu:  € 14,20 Toevoegen
Direct leverbaar
:

Piano works

Nu:  € 30,60 Toevoegen
Direct leverbaar
:

Pianomethode voor volwassen beginners

Nu:  € 16,95 Toevoegen
Direct leverbaar
:

Alfred's basic piano library

Nu:  € 12,95 Toevoegen
Direct leverbaar
:

Hal Leonard pianomethode

Nu:  € 14,00 Toevoegen
Direct leverbaar
:

Gitaar starter 1

Nu:  € 18,95 Toevoegen
Direct leverbaar
gitaarstarter

De kleine gitaarstarter

Nu:  € 16,95 Toevoegen
Direct leverbaar